Untitled Document


Untitled Document

Untitled Document

Esküvői videós Szeged

Untitled Document

Forrás: www.szegedeskuvo.hu

RÓMAI KATOLIKUS ESKETÉS

Bejelentkezés

     Az esküvő tervezett időpontja előtt legalább 3 hónappal kell bejelentkezni, mert a párnak az esküvő előtt jegyesoktatáson kell részt vennie.

Amennyiben mindketten római katolikusok, egyaránt illetékes a vőlegény és a menyasszony lakhelye szerinti plébánia is, de másik templom is választható az esküvő színhelyéül. Ilyenkor a lakóhely szerinti plébános úgynevezett elbocsátót állít ki, hogy a választott templomban adhassák össze a jegyeseket. Római katolikus esküvő esetén a bejelentkezéshez a következő okmányokra és iratokra van még szükség: A keresztelő plébánia által kiállított, 6 hónapnál nem régebbi keresztelő levél.

 Ha a bérmálás nem szerepel a keresztelő levélen, akkor külön kell bemutatni az erről szóló bizonyítványt. Személyi igazolvány.

Más vallásúak?

     Római katolikus esketésre akkor van lehetőség, ha legalább a jegyesek egyike katolikus.

     Ha a jegyesek egyike más vallású, akkor a a katolikus fél nyilatkozatot ír alá arról, hogy születendő gyermekeiket katolikus szellemben nevelik majd.

     Ha a jegyesek egyike nincs megkeresztelve, püspöki engedély szükséges az esketéshez és a római katolikus félnek ilyenkor is alá kell írnia a születendő gyermekek nevelésről szóló nyilatkozatot.

     Ha a jegyesek egyike sem katolikus, nincs lehetőség azonnali római katolikus esketésre! Ilyenkor végig kell járni a katekumenátust (a felkészülést), a legalább egy éves hittan oktatást, meg kell keresztelkedni és ezt követően kerülhet sor katolikus szertartás szerinti esketésre.

Jegyesoktatás

     Az esküvő előtti oktatás rövidebb, ha a jegyesek gyakorló katolikusok, hosszabb, ha nem voltak elsőáldozók. Az egyházjog szerint ugyanis az esküvő előtt kötelező gyónni és áldozni is, ehhez pedig szükség van Jézus Krisztus, az Oltári Szentség és a vallás mélyebb megismerésére és csak mindezek után kerülhet sor magára a jegyesoktatásra.

     A jegyesoktatás a házasság szentségéről, az együttélésről szól, felkészülést jelent a gyermeknevelésre, a születésszabályozásra, a keresztény otthon megteremtésére, a hit gyakorlására, részleteiben tisztázza az esküvői szertartás menetét, az ott feltett kérdéseket, az adandó válaszokat és azok jelentőségét.

     A beszélgetések során a pap közelebbről is megismeri a jegyespár lelkületét, múltját és jelenét, ami lehetővé teszi hogy személyes hangon szólhasson róluk és hozzájuk az esketés során.

Esküvői szertartás

     Bevonulás során az eskető pap a vőlegény a menyasszony előtt vonul, a jegyeseket a tanúk követik, vagy az eskető pap a vőlegény a előtt vonul (egyedül vagy pl. édesanyja kíséretében), a vőlegényt a tanúk követik és az oltár elé érkezve visszafordulnak, majd a menyasszony vonul be (egyedül vagy pl. édesapja kíséretében).

     A bevonulás után a hívek üdvözlésére és a könyörgésre kerül sor, majd a pap Isten és az Evangélium igéjéből olvas fel az egybegyűlteknek.

     A római katolikus esküvő során a jegyesek az eskető pap és két tanú előtt szolgáltatják ki egymásnak a szentséget, kinyilvánítják házassági szándékukat, hűséget fogadnak és ígérik, hogy vállalják a házasságukból születendő gyermekeket.

     A házasságkötés szertartása során az eskető pap a házasulandókhoz szól, kérdéseket tesz fel nekik, amelyekre ők válaszolnak, majd ősi magyar szokás szerint esküvel erősítik meg az ígéretüket.

     A pap ezután megáldja a gyűrűket, amiket a férj és a feleség a szeretet és a hűség jeléül egymás ujjára húz. A gyűrűhúzást követően a pap és a násznép egyetemes könyörgéssel kérik a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat, majd a pap nászáldást kér a házastársakra. A záró áldás után a pap vezeti ki az ifjú házasokat a templomból.

 

REFORMÁTUS ESKÜVŐ

Bejelentkezés

     Ha a vőlegény és a menyasszony is református vallású, a házasságmegáldó istentiszteletre a lakóhelyük szerint illetékes lelkésznél jelentkezhetnek be. Amennyiben valahol máshol szeretné tartani az ifjú pár az esküvőt, be kell szerezniük az illetékes református lelkipásztor hivatalos elbocsátó levelét.

     Református szertartás esetén legalább 1 hónappal a tervezett esküvő előtt szükséges bejelentkezni az illetékes plébánia hivatalban, de ajánlott a polgári esküvő időpontjára való bejelentkezést követően az egyházi esküvő időpontjára is bejelentkezni.

     A bejelentkezéshez személyi igazolványra, elváltaknál a válást igazoló hatósági okiratra van szükség. A házasságmegáldó istentisztelet előtt be kell mutatni az anyakönyvvezető előtt kötött házasságot igazoló okiratot is.

Más vallásúak?

     A házasságmegáldó istentiszteletre történő bejelentkezés esetén nem kell papíron igazolni, hogy a házasulandók megkeresztelkedtek illetve konfirmáltak-e, a lelkésznek elegendő a felek erre vonatkozó nyilatkozata.

     A református egyház számára nem kizáró ok, ha a házasulandók különböző vallásúak és nem is követeli meg a más vallású fél áttérését, de a felek egyikének mindenképpen reformátusnak kell lennie. Ha a nem református fél nincs megkeresztelve, akkor az ő megkeresztelkedését elvárja a református egyház, de ha erre a házasságkötés előtt már nincsen mód, sor kerülhet rá utólag is.

Jegyesoktatás

A jegyesek oktatásának mélysége elsősorban hitismeretük mélységétől függ.

Ha mindketten megkersztelkedtek és konfirmáltak is, elegendő egy alkalommal jegyesoktatáson részt venniük. Ha viszont nincsenek megkeresztelve, el kell sajátítaniuk a hit alapigazságait, amire egy 6-8 alkalomból álló jegyesoktatáson kerül sor.

Esküvői szertartás

A református egyház nézete szerint nem egyházi házasságkötésre, hanem a polgári keretek között megkötött házasság egyházi megáldására kerül sor a református esküvőn.

 A református esküvői szertartásra ugyanaz a puritánság a jellemző, mint magára a református istentiszteletre és az esküvő menetét a liturgia írja elő.

 A lelkipásztor a templom kapujában fogadja a násznépet és énekszóval bevezeti őket a templomba. A szertartás első része az ige szolgálat, az igehirdetés és a református házassági esküszöveg. Ezt követően hálaadó és könyörgő imádságra kerül sor, majd a Miatyánk közös elmondására és a református lelkész Isten áldását közvetíti az ifjú házasoknak.

 

EVANGÉLIKUS ESKETÉS

Bejelentkezés

Ha a vőlegény és a menyasszony is evangélikus vallású, bármelyikük lelkészénél bejelenthetik házasságkötési szándékukat, illetve a lakóhelyük szerint illetékes lelkész is felkérhető az esketésre

     Evangélikus szertartás esetén legalább 3 hónappal a tervezett esküvő előtt szükséges bejelentkezni az illetékes templomban. A bejelentkezéshez szükség van a keresztelő templom által kiállított keresztelő levelére, illetve a személyi igazolványra.

     Elviekben az esketés előtt be kell mutatni az anyakönyvvezető előtt kötött házasságot igazoló anyakönyvi kivonatot is, de ma már nem ragaszkodnak feltétlenül ahhoz hogy a polgári esküvő előbb történjen meg.

Jegyesoktatás

     A menyasszony és a vőlegény a szertartásra felkért lelkésszel egy vagy több személyes beszélgetést folytatnak, melyek időpontjait és alkalmait személyesen egyeztetik. A lelkipásztorral beszélgetve a jegyesek elmondják kívánságaikat az esküvő pontos menetével kapcsolatosan.

Esküvői szertartás

     Az evangélikus egyházi szertartás kétoldalú bizonyságtétel a házasság isteni rendjéről. Egyrészről az egyház tanúskodik róla a szentírási igék olvasásával, az igehirdetéssel, másrészről a házasfelek tesznek bizonyságot a házasság isteni rendjéről azzal, hogy házasságuk ügyét Isten és a gyülekezet elé viszik és válaszukat esküvel megerősítve kijelentik, hogy közös elhatározásuk, hogy házasságukat nem a maguk elképzelése vagy a világ szerint, hanem Isten szándéka és Jézus tanítása szerint kívánják megélni, mindhalálig tartó hűségben. Ehhez a szándékukhoz kérik a gyülekezet imádkozó segítségét és Isten áldását.

     Az ünnepélyes bevonulás után a házasfelek az oltár elé állnak, ezt követi a bevezető zsoltár, a hálaadó imádság, a prédikáció, a házasságról szóló bibliai igék, az esketési kérdések, a gyűrűváltás, az eskütétel, a lelkészi áldás, végül az imádság és az áldás.

 


Esküvői videós Szeged

Untitled Document